Cultuursensitieve zorg

Cultuursensitieve zorg door Support4You betekent rekening houden met datgene wat nodig is voor cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond en de barrières die zij ervaren. Onze samenleving wordt steeds diverser en dat heeft gevolgen voor de zorg. 

Net zoals ieder ander, verwachten cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond persoonsgerichte zorg, die toegepast is op de eigen geschiedenis en behoeften. In andere woorden zorg op maat. Toch blijkt dit niet altijd zo vanzelfsprekend in de zorg, omdat bij een andere culturele achtergrond soms andere normen en waarden van toepassing zijn. Vaak hebben zij andere verwachtingen over goede zorg en is er sprake van gevoelens van wantrouwen. Dit geldt niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun naasten.

Waar hebben wij het over?

Het thema cultuursensitieve zorg ligt gevoelig. Op de werkvloer en in de omgang met cliënten is het soms lastig om de kenmerken van elkaars culturele achtergrond goed te begrijpen. Enerzijds wordt verwacht dat iemand met een niet-westerse cultuur zich aan moet passen aan de Nederlandse normen en waarden. Anderzijds verlangt de persoon met een niet-westerse cultuur ernaar om zichzelf te kunnen uiten en geaccepteerd te worden. We weten dat cultuur wel degelijk invloed heeft op wie je bent en wat je nodig hebt, ook of juist in de zorg. Dus negeren is geen optie. Respectvol omgaan met elkaar is van belang. Daar horen ook de juiste begrippen bij. Vandaar dat ik hier eerst stilsta bij de terminologie.

Wat wordt er precies bedoeld met cultuurspecifieke zorg en cultuursensitiviteit?

Cultuursensitiviteit is het bewustzijn dat de eigen
normen en waarden niet voor iedereen gelden, zo
stelt Hemstede (2013) in een artikel van de Markant.
Iemand die cultuursensitief is kan anders tegen een onbekende situatie aankijken zonder hier direct een(negatief) oordeel over te hebben. 

Waarom gebruiken we niet de term diversiteit?

Diversiteit gaat over waarin mensen van elkaar
kunnen verschillen. Dit thema omschrijft acht diversiteitsfactoren:
• sekse en gender
• religie en levensbeschouwing
• etniciteit
• seksuele oriëntatie
• levensfase
• beperking
• armoede
• (arbeids)participatie