Om deze jongeren effectief te ondersteunen, ligt de focus op:

 

  • Motivatie en betrokkenheid: Het is van cruciaal belang om strategieën te ontwikkelen om de motivatie van deze jongeren te vergroten en hen te betrekken bij hun eigen leerproces.
  • Gedragsmanagement: Het aanpakken van gedragsproblemen en het bevorderen van positief gedrag in de schoolomgeving is essentieel.
  • Ouderbetrokkenheid: Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen is een belangrijk aandachtspunt.

Ontwikkelingsdomeinen

Hoe draagt mentoring dan bij aan schoolsucces van leerlingen? Mentoring kan bijdragen aan de sociaal-emotionele, cognitieve en identiteitsontwikkeling van leerlingen.

Ten eerste, de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen kan ondersteund worden omdat een mentor en jongeren samen een relatie opbouwen, waarin wederzijds vertrouwen en respect een grote rol spelen. Leerlingen kunnen zich op deze manier emotioneel ondersteund voelen en vertrouwen in andere volwassen ontwikkelen. Leerlingen zijn vaak gebaat bij persoonlijke aandacht van een mentor en dit kan een boost geven aan hun gevoel van eigenwaarde.

Ten tweede, mentoring kan bijdragen aan de cognitieve ontwikkeling van leerlngen Mentoren kunnen ook als rolmodel dienen door te laten zien hoe bepaalde waarden in de onderwijscontext belangrijk zijn (bijvoorbeeld assertiviteit) of hoe zij plannen en leren.

Als laatste kunnen mentoren bijdragen aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen. Het gevoel bij de school te horen is voor veel leerlingen een belangrijke factor in hun schoolsucces. Leerlingen kunnen van hun mentor leren om schoolsucces en wensen voor de toekomst in hun identiteit te integreren. Voor bi-culturele leerlingen kan een (bi-culturele) mentor bijvoorbeeld inspireren en de mentor kan de leerling helpen te navigeren tussen verschillende culturen thuis en op school.

Mentoren kunnen het sociale netwerk van leerlingen versterken en daarmee bijdragen aan hun schoolsucces. Niet alleen individuele kenmerken van leerlingen (bijvoorbeeld intelligentie en motivatie) bepalen namelijk hun schoolsucces, maar ook kenmerken uit hun sociale omgeving. Door thuis te praten over school, ouderbetrokkenheid, hulp te krijgen met huiswerk en rolmodellen te hebben, worden individuele kwaliteiten van leerlingen ondersteund en versterkt. Niet alle leerlingen hebben deze bronnen in hun netwerk, en daarom kan een mentor dit netwerk tijdelijk uitbreiden. Positieve leerervaringen, praten over de toekomst en loopbaanontwikkeling, ondersteuning in het leerproces en de aanwezigheid van rolmodellen, zijn precies de elementen die centraal staan in mentoring.

Mentoring op school

Mentoring die op school plaats vindt heeft vrijwel altijd ten doel om school gerelateerde ontwikkelingen te bevorderen. Het kan zijn dat leerlingen na schooltijd, maar wel op school, afspreken met hun mentor.

 

Mentoring thuis

mentoring die voornamelijk thuis plaatsvindt. Dat de mentoring thuis plaatsvindt betekent niet dat de school geen enkele rol speelt. Hoofddoel de samenwerking tussen school, thuis en eventueel zorg stimuleert. Doordat de mentor thuis komt, krijgt de mentor een kijkje achter de voordeur en heeft de mentor ook contact met de ouders. Deze mentoring biedt een overkoepelende blik op het welzijn van de leerling (vanuit school, thuis en eventueel zorg.

Duur?

De bevindingen over de rol van een hechte relatie hebben ook gevolgen voor de veronderstelde duur van mentoring. Wanneer een hechte relatie het uitgangspunt is van de mentoring, is een mentorrelatie van minstens een jaar wenselijk. Maar wanneer er voldoende tijd besteed wordt aan het leren kennen van elkaar en er in de tussentijd aan doelen gewerkt wordt, kan het ook zijn dat een mentoraat van 24 weken voldoende is om deze doelen te bereiken.

Fasen van mentoring

Er kunnen grofweg vier fasen in mentoring onderscheiden worden De introductiefase, intensieve begeleidingsfase, verdiepingsfase, en afsluitende fase.

Mentoring door Support4you begint de eerste 4 weken met een introductiefase waarin de leerling (ouders) en mentoren elkaar leren kennen en bespreken waar ze aan willen werken. En de actieplan wordt opgesteld.

Vervolgens vindt de intensieve begeleidingsfase plaats. Hierin kan worden gestart met het uitvoeren van het actieplan voor de opgestelde doelen. De duur van deze fase is afhankelijk van verschillende factoren: o.a  de motivatie en leervermogen van de leerling. Voor sociaal-emotionele ondersteuning (bijvoorbeeld het vergroten van zelfvertrouwen) is over het algemeen pas ruimte in de verdiepingsfase, omdat er hiervoor een bepaalde mate van vertrouwen in de mentor moet zijn.

Hierna volgt de afsluitende fase. In de praktijk zal er overlap zijn in de fasen en ontwikkelingsdomeinen waaraan gewerkt wordt. Bijvoorbeeld, door het werken aan studiedoelen (cognitieve ontwikkeling) kan het zelfbeeld (sociaal emotionele ontwikkeling) van de leerling versterkt worden. Ontwikkelingen in verschillende domeinen kunnen elkaar dus afwisselen en versterken.k hier om een tekst te typen.